proyekto

Wednesday, March 08, 2006

PESt

"Mga Epekto ng Pagkiling ng Guro sa Mag-aaral"

Pananaliksik na Inihaharap kay
Gng. Fe Ermita

Bilang Bahagi ng Katuparan
Sa asignaturang Filipino
Ikatlong Taon
Paaralang Sekondarya

ni:
Marifel Janine Vergara
Claire Marie Fabro
Arabela Maggi F. Bresenio
Bjorn Paul Manuel
Krisa Jean Manuel

III-Makiling
Roosevelt College San Mateo
03-09-06

Pasasalamat
Pinasasalamatan ng aming pangkat ang taong naging bahagi ng aming pananaliksik. Ito ay ang mga guro na aming nakapanayam at mga mag-aaral na nagbigay ng kanilang opinyon.

Sila ay ang mga sumusunod:
1. Gng Eva Orioste - guro sa asignaturang TLE/A sa
ikalawang taon
2. Bb. Jesusa Mendoza - guro sa asignaturang
Ingles sa ikalawang taon
3. G. Robert Capague - guro sa asignaturang
Social Studies sa ikatlong
taon
4. Renz Ryan Sevilla - I-Sampaguita
5. Borris Rald Manuel - I-Sampaguita
6. Anjo Adriatico - I-Sampaguita


Abstrak
Ang aming isinasagawang pananaliksik ay may layuning bigyang-linaw ang usapin patungkol sa pagkiling ng guro sa isang mag-aaral. Hinahangad naming malaman ang mga ginagawang basehan ng mga mag-aaral upang sabihing may "favoritism" ang isang guro. Ito ay upang malaman rin ang mga epekto nito sa guro at mag-aaral na sinasabing kinikilingan.

Nilalaan namin ang pananaliksik sa guro upang malaman nila ang mga dahilan kung bakit sila sinasabihang kumikiling sa isang mag-aaral. Ito ay para rin sa mga mag-aaral upang maging malawak ang kanilang isipan patungkol sa "favoritism".

Talaan Ng Nilalaman

Pahina
Pamagat
Dahon Ng Pagpapatibay
Abstrak
Talaan Ng Nilalaman
Pasasalamat

Kabanata 1- Ang Suliranin
Panimula
Teoritikal at Balagtas
Paglalahad ng Suliranin
Hinuha
Kahalagahan Ng Pag-aaral
Saklaw at Delimitasyon Ng Pag-aaral
Katuturan Ng Mga Salitang Ginamit
Kabanata 2- Mga Kaugnay Na Pag-aaral at Literatura
Kaugnay na Pag-aaral
Kaugnay na Literatura
Kabanata 3- Pamamaraan ng Pananaliksik
Pamamaraang Ginamit
Pook at Kalahok na Pag-aaral
Instrumentong Ginamit
Mga Hakbangin
Kabanata 4- Pagsusuri Ng Datos
Pagsusuri Ng Datos
Kabanata 5- Buod, Konklusyon at Rekomendasyon
Buod ng Natuklasan
Konklusyon
Rekomendasyon
Sanggunian
Kwestyonaryo
Personal Na Datos


Kabanata 1- Ang Suliranin

I. Panimula
Sa panahong ito, madalas mong maririnig sa bawat paaralan na maraming mga guro ang sinasabing nagpapamalas ng "favoritism" sa kanilang mga mag-aaral. Madalas itong napag-uusapan sa mga paaralan, labas ng paaralan, at iba pang lugar na nagkikita ang mga mag-aaral.

Ang pananaliksik na ito ay tungkol sa "favoritism" na sinasabing ipinamamalas ng mga guro sa ilang mga mag-aaral. Ito ay tumutukoy sa mga bagay na may kinalaman sa favoritism at sa mga pananaw ng iba't-ibang tao sa paaralan, guro man at mga estudyante.

Ang pananaliksik na ito ay maaring makapagpatunay kung mayroon man o wala talagang favoritism na nagaganap.


II. Teoretikal at Balangkas

Ang pag-aaral na ito ay ito ay nauukol sa "FAVORITISM". Nais naming alamin kung mayroon nga bang mga nangyayari na nagpapakita ng pagkiling ng isang guro sa ilang piling mag-aaral. Ayon sa teorya ng ilang bihasa sa "psychology," mayroon ngang nagaganap na ganito na ganito at sinasabing ang mga guro ay madalas na kumikiling sa mga mag-aaral nitong babae kung ikukumpara sa mga lalaki. Ayon sa kanila, ang isang guro daw ay napag-uukulan ng pansin ang mga mag-aaral nitong babae dahil mabilis silang nagtitiwala dito. Sinasabi rin na ang madalas na nagiging paborito ng isang guro ang panakamalino, pinakakilala, at pinakamagaling sa klase. Halimbawa, kung mayroong 2 estudyante na nag-aaway ang guro ay nagpapakita ng "favoritism" kung papanig at ipagtatanggol nito ang "paborito" niyang mag-aaral at gigipitin ang kaaway nito.

Nagpapakita rin ng pagkilng ang isang guro kung ang isa nitong mag-aaral ang ginawaran nito ng parangal kahit hindi naman ito karapat dapat para doon.
Nagigit nito ang isa pa nitong mag-aaral na mas karapatan para sa nasabing karangalan.

Ngunit ang pagkiling ng isang guro ay maaring magkaroon ng masamang epekto sa iba pa nitong mag-aaral bukod sa kanyang kinikilinga. Ang pagkiling ng isang guro sa ibang estudyante ay maaring makapagpababa ng tiwala ng isang mag-aaral sa kanyang sarili, maari rin na ang mag-aaral ay makaramdam ng pagtatampo o sama ng loob.Hindi naman dahil sa nakalap namin na teoryang ito, ang bawat guro ay maykanyakanyang kinikilingan. Malaki pa rin ang posibilidad na hindi mapatotohanan ang teoryang ito. Maari itong mapawalang bisa at mapalitan ng iba.

Hindi dapat magpakita ng pagkiling ang isang guro at dapat nitong itrato ang bawat mag-aaral niya ng pantay-pantay. Dapat ay patas ang pakikitungo sa bawat isa.

Ang palagay ng aming grupo, walang nagaganap na pagkiling ng mga guro sa kanilang mga mag-aaral. Hindi totoo na ang mga guro lalo na dito sa ating paaralan ay nagpapakita ngpagkiling. Pantay-pantay lamang ang trato ng mga guro sa bawat mag-aaral.
III. Balangkas Ng Pag-aaral
Ano nga ba ang "FAVORISM"? Ito ay ang palagiang pagpapabor ng isang taong nakataas sa isa pang tao. Isa sa kapansin-pansin na pagkiling ay sa pagitan ng guro at mag-aaral.

Ang estudyanteng kinikilingan:
a. Ang mag-aaral na ito ay maaring malapit sa guro.
b. Siya ay maaaring kamag-anak ng guro.
c. Pwede ring malapit ang pamilya ng mag-aaral sa pamilya ng guro.
d. May pangalan ang estudyante (pwedeng narinig na ng guro ang kagalingan
ng estudyante at naging batayan ito ng guro.

Paano nasasabing kinikilingan ng guro ang isang mag-aaral?
a. Sa palagiang pagbigay ng tungkulin sa mag-aaral na ito kahit hindi ito karapat-dapat o may ibang dapat pinag bigyan ng tungkuling ito. (Halimbawa ; hindi siya nabilang sa 'Class Officers' ng assingnaturang iyan ngunit nabigyan siya ng mga tungkulin)
b. Ang mga huling ng mag-aaral na ito ay napagbibigyan kaagad samantalang ang sa iba ay hindi. (Halimbawa ; sa isang pagsusulit ay mali ang kasagutan ng estudyanteg iyon ay pinagbibigyan, samantalang kung iba ang makiusap ay hindi.
c. Kapag nahuli na gumawa ng mali ay hinahayaan ng guro ito ngunit ang iba ay hindi. (Halimbawa: Nahuli ito sa klase, hindi ito gaanong pinapagalitan ngunit ang iba ay sobra kung magalit.
d. Palagiang pagpuri sa mag-aaral.Mga Epekto nito:
a. Hindi napapansin ang higit na magaling sa mag-aaral na kinikilingan.
b. Mayroong duda sa markang nakuha.
c. Iniisip na hindi karapat-dapat ang mag-aaral na ito sa kanyang nakuhang katayuan.
d. Nawawala ang paggalang sa guro at sa kakayanan nito.

Ito ay ilan lamang sa magiging epekto ng pagkiling ng guro sa mag-aaral.


V. Paghihinuha o Pagpapalagay
Matapos ng ilang pagtatanong sa ilan naming mga kamag-aral na hindi na lamang namin babanggitin ang pangalan, nakalap namin na naniniwala ang karamihan na mayroong nagaganap na pagkiling ang ilang mga guro. Minsan, ayon sa kanilang paniniwala, hindi totoo ang madalas na sinasabi ng ilang guro na hindi sila nagpapakita ng "favoritism". Ang iba ay hindi pantay ang trato sa mga mag-aaral nito.

VI. Kahalagahan ng Pag-aaral
Ang pagsasaliksik ay ginawa upang:
 Malaman kung ano nga talaga ang “favoritisn”.
 Malaman ang mga epekto ng pagkiling ng isang guro sa estudyante.
 Mabatid ang mga basehan ng isang guro o mag-aaral kung mayroon nga silang “favoritism” o wala.
 Malaman ang mga pahayag o ng ilang guro patungkol sa “favoritism”.
 Malaman ang mga nararamdaman ng mga estudyante sa tuwing nalalaman nilang may kumikiling sa kanila na guro.
 Malaman ang mga nararamdaman ng mga guro sa tuwing sinasabihan silang, sila’y may kinikilingan.
VII. Saklaw at Delimitasyon ng Pag-aaral
Ang pag-aaral na ito ay naglilimita lamang ng panayam sa tatlong guro na nagtuturo sa paaralan ng Roosevelt College San Mateo. Kami ay gumagawa ng mga sagutang papel. Sasagutan ito ng mga piling mag-aaral mula sa RCSM. Tatlong bata mula sa Sampaguita na nasa unang taon. Ang mga guro na aming kapapanayamin ay sina Gng. Eva Orioste, nagtuturo ng TLE/A at computer, si Bb. Jesusa Mendoza na nagtuturo ng Ingles. Silang dalawa ay nagtuturo sa ikalawang taon. Si G. Robert Capague naman ay nagtuturo ng Social Studies sa ikatlong taon. Sinadya naming iba-iba ang asignaturang itinuturo ng aming mga kapapanayaming guro dahil gusto naming makakuha ng iba't-ibang pananaw o ideya para mas lalong lumawak ang aming pag-aaral tungkol sa aming paksa.

VII. Katuturan ng mga Salitang Ginamit
1. Favoritism- di pantay na pagtingin o pagkakaroon ng diskriminasyon
2. Soap Opera- isang uri ng drama na napapanood sa telebisyon
3. Reputasyon- pangalan, katayaan
4. Responsibilidad- tungkulin, gawain
5. Kawani- kasapi, may katungkulan
Kabanata 2- Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura

I. Kaugnay na Pag-aaral
Ang pananaliksik tungkol sa maliliit na grupo ay demonstra na nahahati ang mga ito sa dalawang mas maliit na grupo. Isa sa mga grupong ito ay nauugnay sa usang terminalohiya na tinatawag na "favoritism". Ang eksperimentong ginawa gamit ang maliliit na grupo ay nagpapakita na ang mga estudyante kung gaano sila kadaling pagkumparahin at ikategorya ang artikulong ito ay tumutukoy sa isang aktibidad na nagpapakita ng kapangyarihan ng pagkakategorya. Ipinapakita ng kanilang pag-aaral na ang paboritismo ay maaring dulot ng pagkiling ng isang guro sa kaniyang estudyante. Ang pagkiling naman ay dulot ng pagkilala sa kagalingan o katalinuhan ng isang estudyante.
Ayon naman sa ibang pag-aaral ang paboritismo ay nagbubunga ng diskriminasyon sa ibang mga estudyante masasabing hindi paborito ng kinikilingang guro.

Ayon sa pag-aaral nina:
David E. Johnson
Simonie I. Semrotir
A. Abby L. Kirkbride


II. Kaugnay na Literatura
Ang "favoritism" ay hindi lamang makikita sa paaralan dahil maging sa bahay, pagkuha ng trabaho, pagpili ng kaibigan, o pagsali sa mga samahan ay may mga taong kinikilingan samantala mayroon ring nababalewala. Karaniwang sa panlabas na anyo, katayuan sa buhay o reputasyon ng pamilya ang nagiging batayan ng tao sa paghusga. Magandang halimbawa rito ay mababasa sa mga librong "The Colour Purple" at "Their Eyes Were Watching God. Mayroong dalawang babae na pangunahing tauhan nito, sina Celie at Janie na halos magkatulad ang kanilang kakayahan at katalinuhan. Ngunit si Janie ay angat sa kagandahan kaysa kay Celie. Sa unang bahagi ng "The Colour Purple" na isinulat ni Alice Walker, makikita ang pagkiling ng tao kay Janie at ang epekto nito kay Celie. Sa nobelang ito mas pinapaboran si Janie dahilan upang mabalewalaang mga kakayahan ni Celie. Malaki talaga ang epekto ng "favoritism" sa kinikilingan at sa mga taong nakapaligid rito.

Saan ba kadalasang sinasabing nagkakaroon ng pagkiling o "favoritism"?

1. Sa paaralan
Madalas makita ang "favoritism" sa paaralan. Ito ang pagitan ng guro at estudyante ang mga mag-aaral na kinikilingan ng guro ay kadalasan ang pinakamagaling sa klase. Nasasabing kinikilingan ito kung pinapaboran ito lagi ng guro. Tama lagi ang katwiran ng estudyanteng ito kahit na siya ay mali. Halimbawa, may isang mag-aaral na nanghiram ng "test notebook" ng pinsan niyang pang-umaga. Nahuli siya ng kanyang mga
kamag-aral at isinum sa kanilang guro ngunit hinayaan lamang siya nito. Ito ay isang malinaw na halimbawa ng "favoritism".


2. Sa tahanan
Kahit sa tahanan ay makikita ang paboritismo. Mahal ng lahat ng magulang ang kanilang mga anak. Ngunit hindi rin maiiwasang mayroong anak na laging pinapaboran. Minsan sinasabing hindi pantay ang pagtingin ng magulang sa kanilang mga anak. Ang bunso at ang anak na magaling sa paaralan o hindi kaya ay yung naipagmamalaki nila ang kadalasang "favorite" ng magulang. Ang kinikilingan ng magulang ay kadalasang maliit lamang ang responsibilidad o gawain sa bahay at hindi agad-agad pinaparusahan kung nakagawa ng kasalanan.

3. Sa gobyerno
Mayroon ring pagkiling sa gobyerno. Ito ay pagdating sa pagpili ng kawani sa gobyerno. Ang pinakamataas na posisyon sa pamahalaan ay maaring may kamag-anak o kakilala na maari niyang bigyan ng pwesto sa gobyerno kahit hindi ito gaano karapat-dapat. Ito ay maituturing ding halimbawa ng paboritismo.

4. Sa trabaho
Ang kadalasang kinakikitaan ng "favoritism" ay ang sa mga pelikula o 'soap opera', ang magagandang sekretarya ay tumataas ang posisyon sa trabaho kung napupusuan ng kanilang 'boss'. Sa totoong buhay, hindi lamang ang magagandang sekretarya ang kinikilingan. Maaring ka-relasyon, kaibigan, o kamag-anak ang magbigay ng magagandang oportunidad at pakitaan ng magagandang pakikitungo sa kanila.
Kabanata 3- Pamamaraan Ng Pananaliksik

I. Pamamaraang Ginamit
Ang pamamaraang ginamit ng mga tagapagsuri ay ang interview o pakikipanayam. Pinili nila ang pamamaraang ito para makakuha ng saktong impormasyon para sa pag-aaral na kanilang ginawa.

II. Pook at mga Kalahok sa Pag-aaral
Ang aming isinasagawang pananaliksik na ito tungkol sa pagkiling ng mga guro sa kani-kanilang mga paboritong mag-aaral ay batay sa mga pananaw, opinyon o kuro-kuro ng mga guro at mag-aaral dito sa paaralan ng Roosevelt College San Mateo. Ang aming mga naging kapanayam na guro ay sina Ginoong Robert Capague, Binibining Jesusa Mendoza at si Ginang Eva Orioste ay ilan lamang sa mga gurong nagtuturo sa nabanggit ng paaralan. Pati ang mga estudyante na aming tinanong ng kanilang mga kuro-kuro na sina Renz Ryan Sevilla, Borris Rald Manuel at Anjo Adriatico na dito rin nag-aaral. Sa makatuwid, ang aming pananaliksik na ito ay maari lamang na maging batayan dito sa paaralan ng Roosevelt College San Mateo.

III. Instrumentong Ginamit
Sa aming pag-aaral na ito, kaming mga mananaliksik ay nagsagawa ng panayam upang makuha ang opinyon at kuro kuro ng mga guro at estudyante at makakalap ng mga datos. Ngunit bago kami makapagsagawa ng panayam, kinakailangan muna naming gumawa at bumuo ng mga katanungan o kwestyonaryo. Ang kwestyonaryong ito ang aming instrumentong ginamit upang maisagawa ang aming pag-aaral at nakakuha ng mga datos.

IV. Mga Hakbangin
A. Sa Mga Guro
1. Ang unang hakbang na isinagawa ng aming grupo ay ang pagbuo at paglipon ng mga katanungan na maari naming itanong sa mga taong aming kapapanayamin.
2. Matapos ang pagbubuo ng mga katanungan, humingi na kami ng pahintulot sa mga taong nais naming tanungin at pasagutin ng aming mga katanungan.
3. Itinakda na namin ang oras at petsa ng aming panayam sa mga kalahok ng aming pag-aaral.
4. Amin nang isinagawa ang aming pakikipanayam sa mga kalahok.
5. Matapos ang panayam, agad na naming sinuri ang mga datos o mga kasagutan ng mga kalahok sa pag-aaral.
B. Sa Mga Estudyante
1. Ang unang hakbang na aming ginawa ay ang paggawa ng mga kwestyon o katanungan para sa mga aming kapapanayamin.
2. Matapos naming makabuo ng 5 katanungan, humingi na kami ng aming pahintulot sa mga estudyanteng aming pinili na kapanayamin.
3. Isinayos na namin ang oras at petsa ng aming pakikipanayam sa aming napiling estudyante.
4. Amin nang isinagawa ang aming pakikipanayam sa mga piling estudyante.
5.Matapos ng aming panayam,isinuri na namin agad ang mga datos upang maisa-ayos ang mga impormasyong aming nakuha.
Kabanata 4- Pagsusuri Ng Mga Datos

Pagsusuri ng mga Datos:

A. Sa Mga Guro

Ikinapanayam namin ang tatlo sa aming dating guro
upang malaman ang kanilang damdamin patungkol sa pagkiling sa kanilang estudyante.

Unang tanong:
Naranasan ninyo na bang mahusgahan na kumikiling sa estudyante?

Ginang Orioste: Oo.
Binibining Mendoza: Wala pa naman.
Ginoong Capague: Maraming beses na.


Pangalawang tanong:
Ano ang inyong nararamdaman sa tuwing kayo'y nasasabihang na kumikiling sa estudyante?

Ginang Orioste: Masama ang loob.
Binibining Mendoza: Kung mangyayari ay kakausapin ko muna ang estudyanteng nagsabi, kung anong nakita niya at ipapaliwanag kong hindi "favoritism" ang kanyang nakita.
Ginoong Capague: Hindi ako magagalit dahil hindi naman ito totoo.


Ikatlong Tanong:
Paano nyo ipinakikita na wala kayong favoritism?

Ginang Orioste: Pantay na pagtingin sa mga estudyante.
Binibining Mendoza: Maging patas lagi at hindi lang sa isang estudyante magbibigay ng atensyon.
Ginoong Capague: Ipinapaliwanag na hindi naman talaga paborito ang isang estudyante.


Ikaapat na tanong:
Nagtatagumpay ba kayo sa inyong hakbanging ginagawa?

Ginang Orioste: Oo.
Binibining Mendoza: Hindi pa nangyayari kaya walang dapat gawin.
Ginoong Capague: Oo.


Ikalimang Tanong:
Ano ang inyong pananaw sa "favoritism"?

Ginang Orioste: Ito ang pagkiling sa paborito, hindi naman masasabi kung paborito ito. Depende kasi sa "performance" ng estudyante.
Binibining Mendoza: Hindi dapat nagkakaroon ng pagkiling dahil negati implikasyon sa hindi paborito. At nag-iiba ang pagtingin ng estudyante sa guro.
Ginoong Capague: Malapit lamang ang loob sa isang bata, magkasundo pero walang kinalaman sa grades.


Pagbubuod:
Pagkatapos makapanayam ang mga guro ay nalaman namin na wala talagang pagkiling sa estudyante. Ito ay pagiging malapit lamang sa mag-aaral at hindi talaga nakaka-apekto sa kanilang marka.
Madalas sa sumasama ang loob ng mga guro kung sila ay nahuhusgahang may favoritism ngunit hindi nagagalit dahil ito ay hindi totoo. At pinipilit nilang ipaintindi sa mga mag-aaral na hindi talaga iyong favoritism para sa kanila ang pagkausap sa mag-aaral ang pinakamainam na paraan upang sila ay maniwala.

B. Sa Estudyante

Kinapanayam namin ang tatlong estudyante ng paaralang RCSM para malaman ang kanilang damdamin patungkol sa pagkiling ng guro.

Unang Tanong:
Anu-ano ang mga pahiwatig na ang iyong guro ay may paborito?
a. espesyal ang pakikitungo sa isang mag-aaral
b. di patas magbigay ng marka sa mag-aaral
c. lahat ay tama

Renz Ryan Sevilla: C
Borris Rald Manuel: C
Anjo Adriatico: C

°° Sa tatlong batang tinanong iisa ang kanilang sagot, ito ay nangangahulugang mayoridad ng mga estudyante ay ganoon ay persepsyon.


Pangalawang Tanong:
Ano ang iyong nararamdaman kapag nalaman mong ikaw ay paborito ng iyong guro?
a. matutuwa
b. walang pakialam
c. magagalit

Renz Ryan Sevilla: A
Borris Rald Manuel: A
Anjo Adriatico: A

°° Sa tatlong tinanong lahat muli ay sumagot ng iisa, ibig sabihin nito, ang mayoridad ng mga bata ay matutuwa kapag sila'y kinikilingan.


Ikatlong Tanong:
Ano ang epekto kapag paborito ka ng isang guro?
a. maraming mag-aaral ang maiinggit sa iyo
b. mataas ang mga markang nakukuha
c. parehong tama

Renz Ryan Sevilla: C
Borris Rald Manuel: C
Anjo Adriatico: C

°° Tulad ng una at ikalawang tanong, ganon muli, iisa lang ang kanilang sagot.

Ikaapat na Tanong:
Ano sa palagay mo ang katangian ng isang mag-aaral upang maging paborito siya ng guro?
a. masun magalang
b. tahimik at masunurin
c. masipag at matalino

Renz Ryan Sevilla: C
Borris Rald Manuel: B
Anjo Adriatico: A

°° Hindi tulad ng tatlong tanong iba iba na ang kanilang mga sagot.


Ikalimang Tanong:
Sa iyong palagay ano dapat ang katangian ng isang mabuting guro?
a. istrikto pero magaling magturo
b. mabait pero magaling magturo
c. masayahin at magaling magturo

Renz Ryan Sevilla: B
Borris Rald Manuel: C
Anjo Adriatico: A

°° Iba-iba muli ang kanilang mga sagot, ibig sabihin nito ay ang bawat bata o mag-aaral ay iba ang persepsyon sa katangian ng isang guro.


Kwestyonaryo

A. Sa Mga Guro

Unang tanong:
Naranasan ninyo na bang mahusgahan na kumikiling sa estudyante?
Pangalawang tanong:
Ano ang inyong nararamdaman sa tuwing kayo'y nasasabihang na kumikiling sa estudyante?
Ikatlong Tanong:
Paano nyo
Ikaapat na tanong:
Nagtatagumpay ba kayo sa inyong hakbanging ginagawa? ipinakikita na wala kayong favoritism?
Ikalimang Tanong:
Ano ang inyong pananaw sa "favoritism"?

B. Sa Mga Estudyante

Unang Tanong:
Anu-ano ang mga pahiwatig na ang iyong guro ay may paborito?
a. espesyal ang pakikitungo sa isang mag-aaral
b. di patas magbigay ng marka sa mag-aaral
c. lahat ay tamaPangalawang Tanong:
Ano ang iyong nararamdaman kapag nalaman mong ikaw ay paborito ng iyong guro?
a. matutuwa
b. walang pakialam
c. magagalit

Ikatlong Tanong:
Ano ang epekto kapag paborito ka ng isang guro?
a. maraming mag-aaral ang maiinggit sa iyo
b. mataas ang mga markang nakukuha
c. parehong tama

Ikaapat na Tanong:
Ano sa palagay mo ang katangian ng isang mag-aaral upang maging paborito siya ng guro?
a. masun magalang
b. tahimik at masunurin
c. masipag at matalino

Ikalimang Tanong:
Sa iyong palagay ano dapat ang katangian ng isang mabuting guro?
a. istrikto pero magaling magturo
b. mabait pero magaling magturo
c. masayahin at magaling magturoIV. Paglalahad Ng Suliranin

Ang pananaliksik na ito ay may layon na makakakalap ng mga impormasyon at mga datos na maaring sumagot sa mga sumusunod na katanungan:


1. Ano ang “favoritism”?
2. Ano ang mga maaring maging epekto nito sa mga mag-aaral?
3. Ano ang mga maaring maging epekto nito sa mga guro?
4. Ano ang basehan ng mga estudyante upang masabing kumikiling ang guro sa isang mag-aaral?
5. Ano ang mga pananaw ng mga estudyante at mga guro sa mga bagay na nauukol sa “favoritism”?